Witaj w sklepie Zagłębia Lubin.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZAGŁĘBIE LUBIN S.A. (OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014r.)

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Sklepu Internetowego Zagłębia Lubin S.A., dostępnego pod adresem sklep.zaglebie.com, zwanego w dalszej części Regulaminu – Sklepem.

 

Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep jest Zagłębie Lubin S.A. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Skłodowskiej – Curie 98, 59-300 Lubin,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083600, NIP: 692-20-63-609, REGON: 390600870 – zwana w dalszej części Regulaminu – Zagłębie Lubin.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż pamiątek i gadżetów związanych z drużyną piłkarską Zagłębie Lubin. Szczegółowy asortyment produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 2. W sklepie internetowym Zagłębie Lubin można dokonywać zakupów wyłącznie przez Internet za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie sklep.zaglebie.com.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

Procedura składania zamówień

§ 2

 1. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych, zwani w dalszej części Regulaminu Klientem.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresów, w których z powodu awarii lub prac technicznych dostęp do internetowej platformy zakupowej Sklepu będzie niemożliwy. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane w kolejnym dniu pracującym, czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje wiadomość zwrotną z informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji i z prośbą o jego potwierdzenie.
 4. Potwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej.
 5. Aby złożyć zamówienie Klient musi uprzednio zarejestrować się na stronie Sklepu, podając swoje dane adresowe oraz numer telefonu. Zamówienie można złożyć również bez obowiązku uprzedniej rejestracji, należy jednak podać wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia przez Sklep.
 6. Zamówienia, w których dane Klienta będą niekompletne, nie będą realizowane.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (zamówienie zrealizowane częściowo, zamówienie anulowane, czas realizacji wydłużony do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia).
 8. Sklep będzie porozumiewał się z Klientem telefonicznie na wskazany przez niego numer lub za pomocą wiadomości e-mail.
 9. Klient może kontaktować się ze Sklepem telefonicznie pod numerem: 76 7469610 lub za pomocą wiadomości e-mail wysyłanych na adres: marta.bielec@zaglebie.kghm.pl.

 

 

Ceny towarów

§ 3

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego(Dz.U. z 2014 r. poz. 121), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa wart. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami prawa.
 3. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od odległości do miejscowości przesyłki, formy dostawy, wagi i wartości towaru. Wszelkie prowizje od wybranych form płatności widoczne są w koszyku zamówienia lub potwierdzeniu zamówienia.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

Wysyłka towaru

§ 4

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad, a w razie wystąpienia wad, Sklep ponosi odpowiedzialność za ich usunięcie.
 2. Koszty wysyłki pokrywa Klient.
 3. Koszty wysyłki podane są na stronie Sklepu.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wyboru formy wysyłki dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
 5. Paczki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

 

Płatności za towar

§ 5

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. płatność przy odbiorze gotówką-realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,
  2. przedpłata w formie przelewu bankowego na konto Zagłębia Lubin nr: 11 1600 1462 0008 0332 4047 6038 - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  3. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty opisanej w ust. 1 lit b), Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania Klienta, a umowę poczytuje się za niezawartą.
  4. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
  5. Standardowo Sklep wystawia paragon, który jest dowodem zakupu. Sklep może na życzenie Klienta wystawić za zakupiony towar fakturę VAT. Dowód zakupu każdorazowo będzie dostarczony do Klienta wraz z zamawianymi towarami.

 

Prawo odstąpienia od umowy

§ 6

 1. Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które powinno zostać dołączone do przesyłki zwrotnej wraz z potwierdzeniem zakupu (paragonem, fakturą). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Klient zobowiązany jest do odesłania towaru na własny koszt na adres Zagłębia Lubin w ciągu 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.
 5. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru w tym koszt jego dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.
 6. Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 7. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia oświadczenia przez Konsumenta, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od daty zwrotu zakupionego towaru.
 8. Zwrotu można dokonać, jeżeli towar pozostaje w stanie niezmienionym, tj. nie wskazującym na używanie go w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, a w przeciwnym razie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.
 9. Prawo do zwrotu nie obejmuje zamówień indywidualnych (o właściwościach produktu określonych przez Klienta, ściśle związanych z jego osobą lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb). 

 

Procedura dokonywania reklamacji

§ 7

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Gwarancja jakości producenta polega na tym, że producent jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. wad fabrycznych,
  2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  3. niezgodności towaru z zamówieniem.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres Zagłębia Lubin przy ul. Skłodowskiej – Curie 98, 59-300 Lubin. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon (fakturę) oraz pismo określające niezgodność oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu.

 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 2. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów i dostarczonych zamówionym, oglądanym na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.    

 

Ochrona danych osobowych Klienta

§ 8

 1. Osoby dokonujące zakupu w Sklepie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu i adresu e-mail), w zakresie niezbędnym do wykonania przez Zagłębie Lubin zawartej umowy handlowej.
 2. Osoby dokonujące zakupu w Sklepie mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu i adresu e-mail) w celach marketingowych przez Zagłębie Lubin, a w szczególności na wysyłanie im aktualnych ofert Sklepu.
 3. Sklep internetowy Zagłębie Lubin zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania i usunięcia.
 4. Sklep nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, nie ujawnia żadnych informacji bez zgody Klienta, z wyjątkiem gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Zagłębia Lubin.
 2. Wszystkie znaki towarowe i nazwy użyte na stronie internetowej Sklepu zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed wybranym wspólnie przez strony arbitrem lub sądem polubownym, także na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego Rady (UE) NR 524/2013z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.W szczególności spór może być rozstrzygany przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław. Treść regulaminu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu jest zamieszczony na stronie internetowej: http://wiih.ibip.wroc.pl/.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w przypadku osób fizycznych dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową przepisy ustawy o prawach konsumenta.